magnify
Home Rolne Obowiązkowe ubezpieczenie rolne
formats

Obowiązkowe ubezpieczenie rolne

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników – osób fizycznych, w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne a także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenia te są ubezpieczeniami obowiązkowymi, których zakres reguluje Ustawa za dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003r.)

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje w dniu objecia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy.

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika, osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osób, które pracując w gospodarstwie rolnym wyrządziły szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.
Zakresem ubezpieczenia objęte jest

 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia;
 • szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

Suma gwarancyjna jest nie niższa niż wynosi równowartość w złotych:

 • za szkody na osobie – 5 mln euro
 • za szkody na mieniu – 1 mln euro

w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

 

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje w dniu pokrycia budynku rolniczego dachem. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy.
Ubezpieczeniem objęte są budynki:

 • o powierzchni powyżej 20 metrów kwadratowych
 • których stan techniczny nie osiągnął 100% normy zużycia
 • nieprzeznaczone do rozbiórki na podstawie decyzji właściwych organów
 • niebędące namiotami i tunelami foliowymi

Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego.

Podziel się ze znajomymi:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Flaker
 • Blip
 • Śledzik
 • Mój biznes
 • Google Buzz
 • email
 • Dodaj do ulubionych
 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Komentowanie nie jest możliwe  comments